KOBAK STYLE

Luksusowa odzież medyczna

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KOBAKSTYLE.COM

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych uzyskanych od użytkowników („Dane Osobowe”) w związku
z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.kobakstyle.com („Sklep Internetowy”).

2. Administratorem Danych Osobowych jest Lucyna Mysłakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lucyna Mysłakowska Firma Medyczno Handlowo
Usługowa ART&DERM z siedzibą w Gorlicach pod adresem: ul. Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7381283569,
REGON 490403563, adres e-mail: kontakt@kobakstyle.com.

3. Dane Osobowe użytkowników Sklepu Internetowego przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Administrator Danych Osobowych chroni Dane Osobowe udostępnianie mu przez użytkowników Sklepu Internetowego oraz podejmuje wszelkie działania mające na
celu zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem i/lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

5. W każdym wypadku przekazanie Danych Osobowych przez użytkownika serwisu Sklepu Internetowego ma charakter dobrowolny.

6. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego nie wymaga podawania przez użytkownika Danych Osobowych. Korzystanie z usług oferowanych w ramach Sklepu
Internetowego może wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika serwisu Danych Osobowych. W związku z tym, w takim przypadku niepodanie przez
użytkownika Danych Osobowych może ograniczyć możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego.

7. W zakresie uzasadnionym daną usługą, administrator może poprosić użytkownika Sklepu Internetowego o podanie w szczególności następujących Danych
Osobowych: imię i nazwisko użytkownika, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu i/lub mieszkania, miasto, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu,
ustalony przez użytkownika login i hasło do konta założonego w serwisie Sklepu Internetowego, adres wysyłki (jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa
powyżej).

8. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Polityki Prywatności, Dane Osobowe użytkowników przetwarzane są przez administratora w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia i/lub wykonania umowy.

9. Administrator może również wskazać inne niż podane w pkt 8 powyżej Dane Osobowe użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie
korzystania przez nich z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, przy czym dane te mogą one być przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą
użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez administratora o kategorii tych danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że
przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie przez użytkownika odwołana.

10. Wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie
procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z oferowanych w ramach Sklepu Internetowego usług.

11. Adres e-mail użytkownika serwisu Sklepu Internetowego może być wykorzystywany przez administratora w celu przesyłania informacji handlowych (w
szczególności do wysyłki newslettera) i/lub w celach marketingowych, wyłącznie pod warunkiem że użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę. Wyrażenie zgody
przez użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i/lub w celach marketingowych nie jest konieczne do
korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.

12. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany i aktualizacji.

13. Użytkownik w każdej chwili ma prawo odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych poprzez usunięcie lub zmianę ustawień
swojego konta. Po usunięciu Danych Osobowych przez użytkownika, dalsze przetwarzanie Danych Osobowych nie jest możliwe, chyba że uprawnienie do ich
przetwarzania wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

14. Użytkownik serwisu Sklepu Internetowego może w dowolnym czasie skontaktować się z administratorem Danych Osobowych w celu pozyskania informacji o tym,
czy i w jaki sposób administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe. Użytkownik może również w każdym czasie zwrócić się do
administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części. Adres, pod którym można się skontaktować z administratorem
Danych Osobowych: FMHU Art&Derm Lucyna Mysłakowska 33-300 Nowy Sącz, ul. Grodzka 5B/38, adres e-mail: kontakt@kobakstyle.com.

15. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani nie udostępnia na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej lub faktycznej
zgromadzonych Danych Osobowych użytkowników serwisu Sklepu Internetowego innym podmiotom lub instytucjom, chyba że sytuacja taka ma miejsce za wyraźną
zgodą i na życzenie użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który
został do tego upoważniony na podstawie właściwych przepisów prawa.

16. Zbiór Danych Osobowych użytkowników Sklepu Internetowego został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

17. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Administrator Danych Osobowych jest w posiadaniu informacji zapisywanych w logach systemowych
dotyczących przeglądania zawartości serwisu Sklepu Internetowego takich jak: liczba i źródło wizyt w Sklepie Internetowym, czas wizyty, przeglądane treści,
liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi użytkownika
i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika.

18. Sklep Internetowy stosuje w sposób automatyczny mechanizm plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez użytkowników ze
Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Sklepu Internetowego na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

19. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach:

a) obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych
potrzeb;

b) oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w serwisie Sklepu Internetowego i rozwoju oferty Sklepu Internetowego oraz jakości świadczonych usług;

c) tworzenia anonimowych statystyk serwisu.

20. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.

21. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób
zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki
internetowej/systemu (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Android, Windows Phone, Blackberry) z
zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce/systemie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z pewnych funkcjonalności, a nawet
uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.